Διαλλογή - θραύση - διαχωρισμός των συσσωρευτών

Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές συλλέγονται στη μονάδα ανακύκλωσης σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους για μια πρώτη διαλογή και έλεγχο του φορτίου.

Αυτή η φάση της διαλογής είναι αναγκαία για την απομάκρυνση πιθανών μη συμβατών υλικών (συσσωρευτές νικελίου - καδμίου, σιδηρούχα εξαρτήματα, διάφορα απορρίμματα). Οι συσσωρευτές φορτώνονται σε μεταφορικές ταινίες και μέσω χοάνης, αποστέλλονται σε χώρους θραύσης και τεμαχισμού τους.

Στο τέλος της φάσης αυτής, παράγονται πάστα, πλέγματα, πόλοι και πολυπροπυλένιο. Η πάστα μολύβδου, σε μορφή λάσπης, ανακτάται στη μονάδα φιλτροπρεσών.

Τα κλάσματα μολύβδου ανακτώνται μέσω οξειδοαναγωγής σε κυλινδρικό περιστροφικό φούρνο τήξης. Το διαχωριστικό πλέγμα και οι πόλοι οδηγούνται στο φούρνο τήξης.

Το πολυπροπυλένιο στην έξοδο από τον διαχωριστή ανακτάται μέσω αεροδιαχωρισμού και επίπλευσης και αποστέλλεται για θρυμματισμό.

Από το mix του πλαστικού ένα μέρος, κατόπιν έκπλυσης, καθαρό και χωρίς υπολείμματα υλικών, πωλείται ως προϊόν στους κατασκευαστές πλαστικών. Ενώ το υπόλοιπο, στο μέγιστο μέρος πολυαιθυλένιο, ανακτάται ή αποστέλλεται για εναπόθεση.

diadikasia anakiklosis
Τήξη και αναγωγή των μεταλλικών ενώσεων

Από τον φούρνο τήξης και αναγωγής εξάγουμε σε συνεχή ροή τον μόλυβδο και τις σκουριές. Οι διεργασίες που λαμβάνουν μέρος σε αυτή την φάση, συνθετικά μπορούν να περιγραφούν ως:

  • αναγωγή των οξειδίων και του Θειικού μολύβδου, με άνθρακα
  • ελευθέρωση του μολύβδου, ο οποίος βρίσκεται ως Θειικός μόλυβδος, με χρήση ανθρακικού νατρίου και σιδήρου

Η θερμοκρασία λειτουργίας σε αυτή την φάση είναι μεγαλύτερη των 1.100 ℃ και επιτυγχάνεται με προσθήκη υγρού οξυγόνου, φυσικού αερίου ή diesel.

Καθαρισμός

Ο μόλυβδος, ο οποίος εξέρχεται από τον φούρνο βρίσκεται στους 900 ℃ και πρέπει να καθαρισθεί για να αποκτήσει τον επιθυμητό βαθμό καθαρότητας ή να προστεθούν αντίστοιχα μέταλλα για την απόκτηση της επιθυμητής σύστασης ως κράμα.

Τελικά οι διεργασίες που αναπτύσσονται σε αυτή τη φάση είναι:

  • απομάκρυνση των επιφανειακών οξειδίων
  • μερική ή ολική αφαίρεση του χαλκού
  • μερική ή ολική αφαίρεση του κασσίτερου
  • μερική ή ολική αφαίρεση του αντιμονίου
  • ελεγχόμενη προσθήκη μεταλλικών στοιχείων για την επιθυμητή σύσταση κραμάτων
Επεξεργασία του ηλεκτρολύτη στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης

Η επεξεργασία του ηλεκτρολύτη των συσσωρευτών ακολουθεί την εξής σχηματική διεργασία:

  • συλλογή ηλεκτρολύτη συσσωρευτών και όξινων διαλυμάτων παραγωγής
  • εξουδετέρωση διαλυμάτων
  • επεξεργασία