Ελαχιστοποιούμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Η εταιρία μας, στο πλαίσιο των στόχων για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της τήρησης των απαιτήσεων του κανονιστικού πλαισίου που αφορά στο πεδίο λειτουργίας της εταιρίας, εφαρμόζει διαδικασίες περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά τα πρότυπα ISO 14001:2004 και ISO 9001:2008. Η στρατηγική που ακολουθείται αποσκοπεί:

  • Στην παρακολούθηση, την καταγραφή και τον έλεγχο των παραγόμενων ρύπων για την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Τη βελτίωση του ενεργειακού ισοζυγίου που προκύπτει από τη μείωση κατανάλωσης καυσίμου και τη χρήση αποδοτικότερων καυσίμων.
  • Στη φροντίδα του χώρου εργασίας για την υγιεινή & ασφάλεια των εργαζομένων.
  • Τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας μεταφοράς α’ υλών και τελικού προϊόντος για τον έλεγχο των εκπομπών αερίων καύσης που προέρχονται από τα οχήματα.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής επιτελείται:

  • Συνεχής εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού αντιρρυπαντικής τεχνολογίας της παραγωγής.
  • Εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία.
  • Συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και φορείς για την έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών στις παραγωγικές διεργασίες και στη διαχείριση των παραπροϊόντων τους.
  • Αναζήτηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας φιλικότερων προς το περιβάλλον.
  • Ανανέωση του στόλου των οχήματων.