Έχουμε πάντα σαν γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία.


...η εταιρία βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με φορείς και ερευνητικά κέντρα για τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διεργασιών και την ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση των παραπροϊόντων που προκύπτουν από την κατεργασία των μολυβδούχων ενώσεων. Οι στόχοι που απορρέουν από το όραμα της διοίκησης και του στελεχιακού δυναμικού είναι:

01

Ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

02

Φροντίδα του χώρου εργασίας και της ασφάλειας & υγιεινής των εργαζομένων

03

Αποδοτικότερη και φιλικότερη στο περιβάλλον επεξεργασία των α’ υλών

04

Διαρκής βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων

05

Διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων

06

Διαρκής βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων και των συνεργατών

07

Ανάπτυξη νέων προϊόντων & αγορών.